Betöltés...

A Soproni Szent György Dómtemplom története

1368. A templomot először említik egy kereskedő házának elkobzása kapcsán, mivel a városi tanács egy Szt. György kápolnát kívánt létesíteni.

1398. IX. Bonifác pápa dokumentumában már felépült kápolnáról számol be, amelyet javarészt Schmuckenpfennig János és nővére építtetett Szt. György és Szt. Margit tiszteletére. Az építkezést a vezető soproni polgárokból álló Szt. György Testvérület is támogatta.

15. század - Több polgár végrendeletében hagyományt rendelt a kápolna további építésére. Említés történt a templom harangjáról és orgonistájáról.
Ebben az évszázadban a kápolnának 8 oltára volt, melyek a következők: 1. Szt. György (fő)oltár 1398., 2. Szt. Margit oltára 1398., 3. Gyertyaszentelő Boldogasszony oltára 1398., 4. Szt. Anna oltára 1400., 5. Mindenszentek oltára 1439., 6. Háromkirályok oltára 1466., 7. Szt. Farkas oltára 1439., 8. Szent Simon és Júdás apostolok oltára 1480.,
A soproni polgárok a kápolnát és oltárait alapítványokkal és értékes műtárgyakkal is ellátták.
A kápolna papjait káplánoknak, majd "Verweser"-nek nevezték, plébániai tevékenységet azonban nem végeztek.

1427-28 Befejeződött  az építkezés, vagy a felújítás.

1528. Építkeztek a kápolnán és kijavították a boltozatát.

1534. Ebben az évben készült leltár szerint a következő felszerelésekkel rendelkezik a templom: 6 kehely paténával a főoltár birtokában, 18 miseruha teljes felszereléssel, 16 misekönyv, 2 graduálé, 1 antiphonale (utóbbiak liturgikus könyvek) és egy aranyozott réz szentségtartó.

1555-1673 A templomot az evangélikusok használták, mivel a város nagytöbbsége a protestáns vallásra tért át.

1627. A templom szűk voltáról panaszkodtak a feljegyzések és egy másik kijárót is sürgettek. Felmerült a torony magasítása is, mert a harangokat alig lehetett hallani.

1623.
Megmagasították a tornyot, a szószék körül új karzatot emeltek, és új lépcsőbejárót nyitottak.

1632. Lackner Kristófot, a város nagyhírű protestáns humanista polgármesterét a templom kriptájába temették el, emlékére vörösmárvány síremléket is emeltek.

1633. Új orgonát vásároltak.

1638-39 4000 forint költséggel magasítottak a tornyon és bádoggal befedték. Két új harangot vettek és a régivel felhúzzák a toronyba. Felújították az oltárt, új karzatot emeltek és új padokat kapott a templom.

1659. Újabb karzat emelését sürgették és jelenttették, hogy a falakon kétoldalt repedések mutatkoztak.

1674. február 28. A templomokat visszakapták a katolikusok. A Szt. György-templomot a jezsuiták kapták meg, akik 1636-ban telepedtek le Sopron ún. bécsi külvárosában. 1675-ben pártfogóik (Széchényi György, Esterházy Pál, Kollonich Lipót) segítségével megkapták a Vitnyédy-házat és annak szomszédait is. Ezek helyére kollégiumot (1685. rendház), líceumot (1691. hatosztályos középiskola) és konviktust (1689) építettek.

1676. november 28. Tűzvész pusztította el Sopron jelentős részét. Ekkor pusztult el a templom tornya is. A feljegyzések szerint a harangok lezuhantak és megolvadtak a rettenetes hőségben.

1677-1685
A templom új tetőzetet kapott és Kollonich Lipót győri püspök 100 forintot adományozott a harangok pótlására.

1685. A templomhajó két oldalán megépítették az oldalkápolnákat és a főoltár mögött két nagy ablakot nyitottak. Az orgonakarzatot a kápolnákkal egy magasságra emelték.

1683. július 17. A Sopront megszállva tartó Thököly Imre a templomot átadta a lutheránusoknak. A jezsuiták szeptember 22-én kapták vissza.

1693. Az oldalkápolnákba oltár került. Az adományozó főúri családok voltak (Kollonich Lipót, Nádasdy Tamás, Popovich Ferenc és János, Thököly Kata és férje, Löwenburg János Jakab és mások) Az adományozók címereit a kápolnák fölé helyezték el.

1694.
Befejeződött a templom átalakítása barokk stílusban. A templomot Kollonich Lipót szentelte fel újra.

1694-1773 A templom aranykora.

1705-06 Sopron városát a kurucok ostromolták. Ebben az időben a templom tetejét több ágyúlövés is érte, aminek következtében megrongálódott a boltozat, a főoltár és a szószék is.

1713. Esterházy Mihály 900 forintért új főoltárt emeltet (a felette lévő aranyozott ablak elé Jézus nevét helyezték ércből, míg körülötte fehér márványból angyalsereg volt felhők között). Középen Szt. György szobra vagy képe állt, oldalt két-két oszlop között pedig Szt. Ignác és Xavéri Szt. Ferenc alakja.

1714. Elkészült a templom új homlokzata.

1716. Elhelyezték a templom homlokzatán Mária és Szt. József szobrait.

1720. A huszártornyot fémmel fedték be. A torony három új harangot és a templom glóbuszon álló feszületet kapott.

1721.
A toronyra órát szereltek.

1727. Oltárt emeltek Szent Szaniszló és Alajos tiszteletére.

1761.
Primes György városplébános saját költségén elkészíttette a mai főoltárt. Az 1760-as években emellett több kápolna is megújult.

1763. A templom és a gimnázium közötti keskeny térre Széchenyi Mária grófnő bőkezűségéből megépítették a Xavéri Szt. Ferenc-kápolnát.

1773.
Mária Terézia alatt feloszlatják a jezsuita rendet. A templomnak csak az istentiszteletekhez szükséges felszerelést hagyták meg.

1779. október 1. Megalapították a Soproni Társaskáptalant, amihez a soproni régi beneficiumok javadalmát rendelték hozzá.

1780. április 24. Szt. György napján beiktatták az első 5 soproni kanonokot. Élükön Keln János prépost állt. A szentélyben felállították a kanonokok stallumait.

1782. Báró Meskó Jakab a Szt. János-templomot a Társaskáptalannak adományozta.

1789. Fengler József (1787-1802) győri püspök plébániát csatolt a Társaskáptalanhoz. A régi, Szt. Mihályról elnevezett plébániát lélekszám szerint két egyenlő részre osztották (kb. 3500-3500 lélek). A prépost lett az új plébános, akit 2 karkáplán és a kanonokok segített.
Megkezdődött az anyakönyvezés.

1793. február 23. A Rákosi konvenciók rendezték a két plébánia viszonyát a következő főbb pontok alapján: a káptalan prépostja egyúttal a belvárosi plébános is. A káptalan minden külön anyagi előny nélkül vállalja az új plébánia lelkipásztori gondozását. Az összes stólajövedelem a Szt. Mihály-plébániát illeti meg, ennek fejében azonban vállalja az összes temetést és a halottak anyakönyvezését.

1839. Restaurálták a templomot.

1867. Ledőlt a templom hagymasisakos tornya.

1873. Lebontották a templom oldalából kiszögellő Xavéri Szt. Ferenc kápolnát.

1882. Felépítették a mai templomtornyot Spach Ferdinánd tervei szerint neoklasszicista stílusban.

1902. A püspök véglegesen rendezte Sopronban a két plébánia viszonyát. A Szt. György-plébánia teljesen önálló és független lett.

1903.
A magyar nyelv erősítése érdekében a püspök úgy rendelkezett, hogy a 4 nagy ünnepen és a nagyböjtben legyenek magyar prédikációk is a templomban.

1914-1918. Az I. világháborúban két harangot és az orgona ónsípjait is rekvirálták.

1928. A Soproni Seltenhofer cég új harangokat öntött a templom számára.

1944. december 6. Súlyos bombatalálat érte a templomot és a Káptalanházat. A templomtető tönkre ment, az ablakok betörtek, a falakról lehulltak a stukkódíszek. Az oltárok, a padok és a szószék is megsérültek.

1947-1948 Szakál Ernő végezte el a belső helyreállítást, a barokk architektúra alatt megtalált középkori részeket is bemutatva. A templomot Papp Kálmán megyéspüspök szentelte fel újra.

1950-1962 Wosinszky Kázmér festette meg az oldalkápolnák új freskóit.

1957. Soproni József vezetésével jelentősen átalakították az orgonát.

1961. Az Országos Műemléki Felügyelőség elvégezte a homlokzattatarozást. Ekkor került elő a két gótikus kapudombormű és a középkori homlokzat vonala.

1962. április 7. A Káptalanházat állami tulajdonba vették és kialakították benne a Felsőfokú Gyógyszerészeti Technikumot. A káptalannak az Orsolya téren, a romos Lunkányi ház helyére épült ház bérlakásaiba kellett átköltöznie.

1965. A templom udvari falrészét tatarozták.

1967. Megépítették az új lourdes-i barlangot.

1969. Renoválták a szentélyt és generálozták az orgonát.

1970. Az Országos Műemléki Felügyelőség felújította a tornyot.

1972. Átépítették a sekrestyét, a lépcsőházat és az első emeletet.

1973. november 4. Felszentelték a Szakál Ernő által készített új szembemiséző oltárt, olvasóállványt és kőpadot.

1983. Megnyitotta kapuit a Soproni Egyházművészeti Gyűjtemény, amelynek kiállítási anyagának nagy részét a Szent György Dómtemplom felszerelési eszközei alkotja.

1989. Restaurálták a keresztelő kápolnát.

1991. Új szőnyeget kapott a szentély.

1992-1993
Renoválták a Jótanács Anyja kápolnát.

1996. Renoválták a Szentcsalád kápolnát.

1997. Renoválták a Jezsuita Szentek kápolnát.

1998. május 10. Dr. Pápai Lajos megyés püspök Úr ünnepi szentmisét celebrált a Káptalan a város papságával a templom építésének 600. évfordulóján.  Karl-Josef Rauber apostoli nuncius Úr felszentelte az altemplomot.

1998. Felújították a Szent Kereszt kápolnát.

1999. január 15.  A Jótanács Anyja kegyképet brutálisan megrongálták.

2001. szeptember 1. Káptalanház újra egyházi tulajdonba került.

2002. Megkezdődtek a Káptalanház belső munkálatai.

2003. augusztus Megkezdődtek az orgona restaurálási munkálatai.

2008. április 27. Paskai László bíboros Úr felszentelte a restaurált orgonát.

2008. november A szentély és az oldalkápolnák új, egységes szőnyeget kaptak.